Redport

logo.png

Tel: Johan Frii (+46) (0)709 780290, Jacob Alexandersson (+46) (0)768 565745 E-post: info@redport.se

Fördelar med ljudutjämning

 • Bättre arbetsmiljö i klassrummen
 • Förbättrad koncentration och förbättrade studieresultat för alla
 • Förbättrade studieresultat för elever med annat hemspråk
 • Förbättrade studieresultat för elever med hörselproblem
 • Bättre klassrumsmiljö för elever med koncentrationssvårigheter
 • Mindre röstproblem för lärarna

Bättre arbetsmiljö I klassrummen

En lärares röst bör vara 9-15 dB högre än bakgrundsljudet i rummet för att kunna uppfattas felfritt

 • Bakgrundsljud består av
  • Apparater som är på
  • Luftkonditionering
  • Trafik, korridorljud, möbelskrap
  • Elever som talar med varandra
 • Detta har en tendens att eskalera genom att läraren höjer rösten för att höras och då höjer eleverna sina. osv. (lombardeffekten).
 • Elever som hör och är avslappnade skapar ingen lombardeffekt vilket sänker bullernivån i klassrummet och förbättrar därmed också koncentrationen och arbetsmiljön.

Förbättrat studieresultat för alla

 • Ju längre eleven sitter från läraren, desto sämre kan eleven uppfatta alla ord och måste anstränga sig för att höra.
 • Elever som hör behöver inte anstränga sig för att höra.
  • De är mera avslappnade och orkar koncentrera sig på undervisningen.
  • Tester har visat att redan inom ett år kan en 7-10% förbättring av studieresultat påvisas vid användning av ljudutjämning.
Nedan en tabell som visar ljudstyrkan i förhållande till avstånd från läraren, korrekt orduppfattning om undervisningsspråket är modersmål eller främmande språk.

Avstånd från läraren (m)

1 2 3 4 6 8

Röst till bakgrundsljudnivå

+9dB +6dB +3dB +0dB -3dB -6dB

Elever med modersmål testresultat

99% 97% 95% 93% 84% 67%

Elever med icke modersmål testresultat

98% 93% 89% 82% 62% 42%

Förbättrade studieresultat för elever med annat hemspråk

 • Försämrad orduppfattning accentueras ytterligare då lektionsspråket är annat än hemspråket.
 • Tester har visat att orduppfattningen kan förbättras avsevärt med ett ljudutjämning.

Avstånd från läraren (m)

2 4 7

Med ljudutjämning korrekt uppfattning %

79% 79% 77%

Utan ljudutjämning korrekt uppfattning %

79% 58% 43%

Förbättrade studieresultat för elever med hörselproblem

 • Redan lindrigt nedsatt hörsel leder till ett tapp på 10-20 dB i hörandet.
 • Förutom elever med direkta hörselskador beräknas också ca 30 % av alla elever ha lindrigt nedsatt hörsel pga. förkylningar, öroninfektioner mm.
  • Med ljudutjämning kan eleverna uppnå samma hörande som normalt hörande elever.
  • Elever som är hörande bara på ett öra kan klara sig utan hjälpmedel när klassrummet är utrustat med ljudutjämning.
  • Elever som har cochlea-implantat uppfattar ljudet klarare och renare.

Bättre klassrumsmiljö för elever med koncentrationssvårigheter

 • Elever med ADHD och andra koncentrationssvårigheter mår särskilt
  bra av tydligheten och den ökade arbetsron.
 • Den lägre ljudnivån och arbetsron i klassrummet gör att dessa elever blir lugnare.

Minskad sjukfrånvaro för lärarna

 • Enligt statistik är ca 15% av lärarnas sjukfrånvaro hänförbara till röst och halsproblem.
  • Även vid normalt bakgrundsljud måste läraren höja rösten för att höras. Beroende på rummets storlek och lombardeffekten ännu mera.
  • Med ljudutjämning kan läraren tala i normal samtalston vilket sparar rösten och minskar frånvaron pga. röst- eller halsproblem avsevärt.

 

Här ovan ser vi en illustration som visar exciter högtalarens överlägsna ljudspridning kontra den traditionella konhögtalaren.

Exciter högtalaren använder sig av NXT teknologi som skapar hundratals linjära vibrationer i jämförelse med räta pulser från konventionella koniska högtalare.

Ljudspridningen är görs av tusentals slumpvisa vektorer som ger en mjuk spridning vilket ökar tydligheten i talet och samtidigt minskar ekon.