Redport

logo.png

Tel: Johan Frii (+46) (0)709 780290, Jacob Alexandersson (+46) (0)768 565745 E-post: info@redport.se

Fördelar med ljudutjämning

 • Bättre arbetsmiljö i klassrummen
 • Förbättrad koncentration och förbättrade studieresultat för alla
 • Förbättrade studieresultat för elever med annat hemspråk
 • Förbättrade studieresultat för elever med hörselproblem
 • Bättre klassrumsmiljö för elever med koncentrationssvårigheter
 • Mindre röstproblem för lärarna

Bättre arbetsmiljö I klassrummen

En lärares röst bör vara 9-15 dB högre än bakgrundsljudet i rummet för att kunna uppfattas felfritt

 • Bakgrundsljud består av
  • Apparater som är på
  • Luftkonditionering
  • Trafik, korridorljud, möbelskrap
  • Elever som talar med varandra
 • Detta har en tendens att eskalera genom att läraren höjer rösten för att höras och då höjer eleverna sina. osv. (lombardeffekten).
 • Elever som hör och är avslappnade skapar ingen lombardeffekt vilket sänker bullernivån i klassrummet och förbättrar därmed också koncentrationen och arbetsmiljön.

Förbättrat studieresultat för alla

 • Ju längre eleven sitter från läraren, desto sämre kan eleven uppfatta alla ord och måste anstränga sig för att höra.
 • Elever som hör behöver inte anstränga sig för att höra.
  • De är mera avslappnade och orkar koncentrera sig på undervisningen.
  • Tester har visat att redan inom ett år kan en 7-10% förbättring av studieresultat påvisas vid användning av ljudutjämning.
Nedan en tabell som visar ljudstyrkan i förhållande till avstånd från läraren, korrekt orduppfattning om undervisningsspråket är modersmål eller främmande språk.

Avstånd från läraren (m)

1 2 3 4 6 8

Röst till bakgrundsljudnivå

+9dB +6dB +3dB +0dB -3dB -6dB

Elever med modersmål testresultat

99% 97% 95% 93% 84% 67%

Elever med icke modersmål testresultat

98% 93% 89% 82% 62% 42%

Förbättrade studieresultat för elever med annat hemspråk

 • Försämrad orduppfattning accentueras ytterligare då lektionsspråket är annat än hemspråket.
 • Tester har visat att orduppfattningen kan förbättras avsevärt med ett ljudutjämning.

Avstånd från läraren (m)

2 4 7

Med ljudutjämning korrekt uppfattning %

79% 79% 77%

Utan ljudutjämning korrekt uppfattning %

79% 58% 43%

Elever med modersmål testresultat

99% 97% 95% 93% 84% 67%

Elever med icke modersmål testresultat

98% 93% 89% 82% 62% 42%

Förbättrade studieresultat för elever med hörselproblem

 • Redan lindrigt nedsatt hörsel leder till ett tapp på 10-20 dB i hörandet.
 • Förutom elever med direkta hörselskador beräknas också ca 30 % av alla elever ha lindrigt nedsatt hörsel pga. förkylningar, öroninfektioner mm.
  • Med ljudutjämning kan eleverna uppnå samma hörande som normalt hörande elever.
  • Elever som är hörande bara på ett öra kan klara sig utan hjälpmedel när klassrummet är utrustat med ljudutjämning.
  • Elever som har cochlea-implantat uppfattar ljudet klarare och renare.

Bättre klassrumsmiljö för elever med koncentrationssvårigheter

 • Elever med ADHD och andra koncentrationssvårigheter mår särskilt
  bra av tydligheten och den ökade arbetsron.
 • Den lägre ljudnivån och arbetsron i klassrummet gör att dessa elever blir lugnare.

Minskad sjukfrånvaro för lärarna

 • Enligt statistik är ca 15% av lärarnas sjukfrånvaro hänförbara till röst och halsproblem.
  • Även vid normalt bakgrundsljud måste läraren höja rösten för att höras. Beroende på rummets storlek och lombardeffekten ännu mera.
  • Med ljudutjämning kan läraren tala i normal samtalston vilket sparar rösten och minskar frånvaron pga. röst- eller halsproblem avsevärt.